24/7
Nazovite nas!
󰀑 193
Home Blog Vijest: Pravilnik o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita
󰀄

Na temelju članka 14. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita od

09.05.2001 .god., Upravno vijeće Javne vatrogasne

postrojbe Grada Splita, na sjednici održanoj dana 05.05.2014. god.donosi i objavljuje sljedeći

Pravilnik o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove

u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način primanja djelatnika na vatrogasne poslove

Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita (u daljnjem tekstu JVP GS ).

Članak 2.

Nakon proteka roka za predavanje natječajne dokumentacije vrši se pregled zaprimljene dokumentacije.

Članak 3.

Kandidati  koji su dostavili traženu dokumentaciju pristupaju  fizičko-kondicijskom testiranju.

Testiranje obavlja peteročlana komisija sastavljena od zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne

postrojbe Grada Splita, vatrogasca-instruktora tjelovježbe – voditelja  ureda za poslove zaštite na radu,

predstavnika radnika za zaštitu na radu, predstavnika većinskog sindikata i jednog radnika po izboru zapovjednika JVP GS.

Nakon testiranja rezultati će se bodovati ocijenom od 1-5.

Tablica prema kojoj će se izvršiti bodovanje sastavni dio je ovog Pravilnika.

Kandidat koji bude ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Članak 4.

Kandidati koji na kondicijskom testiranju postignu najbolje rezultate

pristupaju psihologijskom testiranju na Zavodu za zapošljavanje.

Njihov broj je minimalno 15 kandidata.

Članak 5.

Kandidati koji nakon testiranja na Zavodu za zapošljavanje rezultatima zadovolje tražene

kriterije, upućuju se na liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika medicine rada.

Članak 6.

Kandidati koji zadovolje kriterije liječničkog pregleda pristupaju pismenom ispitu provjere znanja.

Ispit provodi tročlana komisija sastavljena od dipl.ing.sig. koji su ujedno i predavači u vatrogasnoj školi.

Rezultati ispita će se bodovati od 1-5. Tablica prema kojoj će se izvršiti bodovanje sastavni je dio ovog Pravilnika.

Kandidat koji bude ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Članak 7.

Kandidati koji zadovolje na ispitu znanja pristupaju provjeri osnovnih vještina i

sposobnosti potrebnih za obavljanje vatrogasnih poslova, u sklopu kojih je obavezna visinska provjera.

Ispit provodi tročlana komisija sastavljena od dipl.ing.sig. koji su ujedno i predavači u vatrogasnoj školi.

Rezultati ispita će se bodovati od 1-5. Provjera će se vršiti na način da se izvodi jedna vatrogasna

vježba iz vatrogasnog vježbovnika, a visinska provjera se vrši spuštanjem niz debelo uže.

Kandidat koji bude ocijenjen ocjenom nedovoljan ne može konkurirati za prijem u radni odnos.

Članak 8.

Kandidati koji zadovolje sve kriterije bit će pozvani na razgovor koji će obaviti

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Razgovor će biti bodovan ocijenom od 1-5 te na temelju prethodnih testiranja i razgovora

Zapovjednik JVP Grada Splita će sastaviti rang listu i na temelju

nje donijeti odluku o prijemu kandidata u radni odnos.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči JVP Grada Splita.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika od 05.11.2013. godine.

Urbroj: 2181-222-02-14-100

Klasa: 012-04/14-01/26

U Splitu, 05.05.2014.god.

Predsjednik Upravnog vijeća JVP GS

Gojko Čepo, dipl.ing.

 

Pravilnik o odabiru djelatnika - ispravljen_003

Konačna ocjena ovog testa je prosječna ocjena svih pet vrsta testova.

Kandidat koji bude ocijenjen negativnom ocjenom iz bilo koje vrste testa,

smatrat će se da nije zadovoljio tražene kriterije te će biti ocijenjen negativnom ocjenom.

KRITERIJ   ZA OCJENJIVANJE TESTIRANJA PROVJERE ZNANJA

Pismeni ispit provjere osnovnih znanja potrebnih za obavljanje vatrogasnih poslova ocijenjivat će se prema sljedećoj tablici:

Broj bodova u % Manje od 60 % Od 60-70% Od 70-80% Od 80-90% Više od 90%
Ocijena Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5)

 

Zapovjednik

                                                                                                                                                      JVP Grada Splita    

                                                                                                                                             Ivan Kovačević, dipl.ing.

'
Copyright JVP Split © 2013
󰁓