24/7
Nazovite nas!
󰀑 193
Home Blog Vijest: Natječaj za prijam u radni odnos u JVP Split na radno mjesto – vatrogasac
󰀄

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““KLASA:214-05/14-01/30

URBROJ:2181-222-02-14-0

Split, 22.05.2014.

 

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99; 117/01; 36/02; 96/03; 139/04; 174/04; 38/09; 80/2010), Pravilnika o radu, Kolektivnog ugovora za radnike u JVP Grada Splita i Odluke Upravnog vijeća JVP Grada Splita, Zapovjednik JVP Grada Splita objavljuje

 

 

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

  1. VATROGASAC  – 5 izvršitelja

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

 

Uvjeti:

–          Završena srednja vatrogasna škola za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara.

–          Da kandidat nije stariji od 30 godina kod prvog zaposlenja.

–          Da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove.

–          Da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

–          životopis

–          dokaz o stručnoj spremi

–          preslik osobne iskaznice

–          domovnica

–          uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu za Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se jednak broj bodova na rang listi.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog

lijeka.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provest će se prethodna testiranja tj. fizičko-kondiciona provjera, psihologijsko testiranje na Zavodu za zapošljavanje, pismeni ispit provjere znanja, provjera osnovnih vještina i sposobnosti za obavljanje vatrogasnih poslova u sklopu kojih je obvezna visinska provjera, te će se obaviti intervjui sa Zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Testiranja će se obaviti prema Pravilniku o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Splita.

Fizičko kondicijsko testiranje bit će bodovano ocjenom od 1 do 5, pismeni ispit provjere znanja bit će bodovan ocjenom od 1 do 5,  provjera osnovnih vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje vatrogasnih poslova u sklopu kojih je obvezna visinska provjera  bit će bodovano ocjenom od 1 do 5, te intervju koji će također bit  bodovan ocjenom od 1 do 5.

Kandidati koji budu ocijenjeni ocjenom nedovoljan iz bilo kojeg područja testiranja ne mogu biti primljeni u radni odnos.

Kandidati koji na psihologijskom testiranju na Zavodu za zapošljavanje budu razvrstani u skupinu koju Zavod za zapošljavanje ne preporučuje za zasnivanje radnog odnosa na traženim poslovima, također ne mogu biti primljeni u radni odnos.

Ako kandidat ne pristupi testiranjima smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Kandidati će biti primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme, ali s probnim radom od 2 mjeseca. Ako se ocjeni da kandidat ne može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta ugovor prestaje važiti.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos dužni su predignuti predanu dokumentaciju u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te izvori za pripremanje kandidata navedeni su na službenoj internetskoj stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita ( www.jvp-split.hr ) te na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

Svi kandidati koji zadovolje formalne uvjete iz Natječaja bit će obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja navedenih testiranja najmanje 5 (pet )dana prije održavanja istih.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 (osam ) dana od dana objave natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, Hercegovačka 18.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

OPIS POSLOVA ZA VATROGASCA

–          neposredno sudjeluje na intervencijama,

–          izvodi obuku i vježbe,

–          odgovara za učinkovitost zadužene opreme i sredstava za rad koje koristi,

–          obavlja poslove na održavanju tehnike i objekata,

–          obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge nadređenih zapovjednika.

Očekivana plaća za radno mjesto vatrogasca je oko 5000 kn

Literatura za pripremu provjere znanja kandidata:

  1. Popović, Knežević, Posavec, Župančić, Merćep, Gauš, Blaha., Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010.
  2. Karlović V., Procesi gorenja i gašenja, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010.

Ispit znanja provodit će se pismenim putem.

 

                                                                                                          ZAPOVJEDNIK JVP GS

                                                                                                           Ivan Kovačević dipl.ing.

'
Copyright JVP Split © 2013
󰁓